Regulamin sklepu

zdalne animacje

 

 1. Postanowienia wstępne
  1. Właścicielem Sklepu jest Victoria Travel & Events Sp. z o.o. Sp. k., ul.Puławska 117a, 02-707 Warszawa, Polska, NIP: 521-372-15-65.
  2. Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Właściciela sklepu oraz podmioty z nim współpracujące oraz korzystania przez Użytkowników z serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi oferowanej poprzez Sklep, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.04.2020 r.
 2.  Definicje
  1. System, Strona www, Sklep – zespół aplikacji informatycznych wykorzystywanych na niniejszej stronie www, mających za zadanie oferowanie, sprzedaż i obsługę usług oferowanych przez Właściciela Klientom (Użytkownikom). System obejmuje m.in. narzędzia rejestracji, zakupu online, udostępniania treści, wystawiania dokumentów sprzedaży i pobierania płatności.
  2. Użytkownik/Klient – Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu, a także dokonał Rejestracji.
  3. Organizator – podmiot organizujący i świadczący usługę oferowaną w Sklepie. Organizatorem może być zarówno Właściciel Systemu, jak i inne współpracujące z nim podmioty np. animatorzy zajęć, nauczyciele, lektorzy językowi itp.
  4. Wydarzenie – zorganizowane przez Organizatora za pośrednictwem Sklepu przedsięwzięcie typu animacje dla dzieci, korepetycje, wsparcie w odrabianiu lekcji, szkolenie online itp. Każde wydarzenie ma cechy charakterystyczne, jak np. termin realizacji, maksymalną liczbę uczestników. Dostęp do wydarzenia może być płatny lub nieodpłatny dla Użytkowników.
  5.  Bilet – dokument w formie elektronicznej zakupiony przy wykorzystaniu Systemu potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem oraz uprawnienie do wzięcia udziału w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora. W zależności od rodzaju Wydarzenia Bilety mogą być imienne lub na okaziciela. Ilekroć w Regulaminie mowa o Bilecie w liczbie pojedynczej, należy to odpowiednio stosować do liczby mnogiej i odwrotnie. Bilet może mieć formę emailowego potwierdzenia zawierającego informacje o wydarzeniu wraz z informacjami dostępowymi do wydarzenia (linki www, hasła, loginy itp).
 3. Rejestracja Konta
  1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie wymaganych pól.
  3. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Sklepu, której przedmiotem są usługi oferowane i świadczone w Systemie, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie następuje w chwili przyjęcia oferty, dokonanej poprzez zaznaczenie pola akceptacji Regulaminu w formularzu Rejestracji.
  4. W wyniku prawidłowej Rejestracji System tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do loginu (adres email) podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu loginu i hasła (logowanie). Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza.
 4.  Prawa i obowiązki Użytkownika oraz Właściciela Sklepu
  1. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.
  2. W przypadku Wydarzeń, gdzie Właściciel nie jest Organizatorem, Właściciel nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami ani pomiędzy Organizatorami a Użytkownikami. Użytkownicy oraz Organizatorzy są wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli ze sobą przy wykorzystaniu Systemu.
  3. Właściciel nie  sprawdza prawdziwości danych podanych przez Użytkownika w jego profilu oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą tożsamość Użytkownika.
  4. Użytkownik jest zobowiązany:
   1. do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie Rejestracji i korzystania z Systemu oraz w komunikacji z innymi Użytkownikami oraz Organizatorami.
   2. do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszystkich praw osób trzecich. W szczególności, Użytkownik nie może (i) używać obraźliwych lub wprowadzających w błąd treści, niezależnie od tego do kogo są one kierowane (ii) umieszczać w Systemie jakichkolwiek materiałów pornograficznych lub treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa (iii) przesyłać niezamówionej informacji handlowej do Użytkowników.
  5. Użytkownik nie jest uprawniony do:
   1.  wykorzystywania mechanizmów, oprogramowania ani skryptów w serwisie, w celach innych niż prawidłowe korzystanie z Systemu. Jednakże, użytkownik może korzystać z interfejsów lub oprogramowania dostarczonych przez Właściciela Systemu w zakresie usług dostępnych w serwisie;
   2. blokowania, modyfikowania i kopiowania jakichkolwiek treści w serwisie, chyba że działania takie są konieczne do prawidłowego korzystania z usług w serwisie;
   3. wykonywania wszelkich działań, które mogą wpływać na zdolności do funkcjonowania infrastruktury Systemu, zwłaszcza działań, które mogą spowodować zakłócenie działania wspomnianej infrastruktury;
   4. wykorzystywania jakichkolwiek treści stanowiących własność osób trzecich w celach innych niż korzystanie z Usług;
   5. wykorzystywania jakichkolwiek treści innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody.
  6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Właściciela Systemu urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Właściciel może poinformować o tym Użytkownika i zablokować dostęp do tych danych, bez ponoszenia odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
  7. Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług oferowanych w Systemie oraz świadczenia usług różniących się od tych oferowanych w momencie rejestracji Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5.  Rozwiązanie umowy
  1. Użytkownik może dokonać rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia za pośrednictwem funkcji „usuń konto” dostępnej w serwisie po zalogowaniu i na zasadach określonych w sekcji „Rozwiązanie umowy”.
  2. Właściciel ma prawo do zablokowania konta Użytkownika lub wypowiedzenia umowy Użytkownikowi w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
 6.  Warunki techniczne
  1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług Systemu są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW. Właściciel zaleca Użytkownikowi korzystanie z przeglądarek: Google Chrome, MS Edge oraz Mozilla Firerox w ich najnowszych wersjach.
  2. Udział Użytkowników w zajęciach prowadzonych przez Organizatorów może wymagać wykorzystania dodatkowego oprogramowania webinarowego – w szczególności aplikacji Zoom. Właściciel nie wymaga od Użytkownika rejestracji ani posiadania usług płatnych w/w aplikacji. Właściciel informuje Użytkownika o optymalnych rozwiązaniach technicznych umożliwiających Użytkownikowi maksymalne korzystanie z Wydarzeń, jednakże ostateczną decyzję o wybranej wersji połączenia każdorazowo podejmuje Użytkownik.
 7.  Przetwarzanie danych osobowych
  1. W celu prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie, Właściciel gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników na zasadach opisanych w Polityce Prywatności Serwisu.
 8.  Zasady odpowiedzialności
  1. Właściciel podejmuje starania aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do serwisu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
  2. Właściciel zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu serwisu – każdorazowa przerwa nie będzie dłuższa niż 6 godzin. O każdej przerwie technicznej Użytkownik będzie informowany.
  3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.
  4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu z powodu siły wyższej, winy Organizatora lub Użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez niego.
  5. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych.
 9.  Zakup Biletów na Wydarzenia
  1. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z usług akcepracja niniejszego Regulaminu oraz każdorazowo zakup biletu na konkretne wydarzenie.
  2. Poprzez dokonanie zakupu Biletu na Wydarzenie przez Użytkownika kupującego Bilet lub poprzez rejestrację na Wydarzenie przez Użytkownika powstaje stosunek umowny wyłącznie pomiędzy (i) Organizatorem a Użytkownikiem kupującym Bilet lub (ii) Organizatorem a Użytkownikiem dokonującym rejestracji na Wydarzenie.
  3. Użytkownik kupujący Bilet poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wskazujące na dyspozycje zakupu biletu (np. „Kup bilet”) zawiera z Organizatorem umowę w zakresie sprzedaży biletów. W celu nabycia biletu konieczne jest:
   1. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia oznaczonych symbolem „*”),
   2. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
  4. Kupującym Bilet nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem, zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), stanowiącym, że prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 10.  Formy płatności za bilet
  1. Właściciel dopuszcza formy płatności za Bilety na wydarzenia:
   1. Płatność kartą płatniczą – płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych;
   2. Szybki przelew – usługa płatności „szybkim przelewem” z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych
   3. Zwykły przelew – przelew tradycyjny
   4. Płatność (częściowa lub całkowita) kuponem z kodem jednorazowym jednego z partnerów Właściciela. Aktualna lista partnerów znajduje się w sekcji Partnerzy Sklepu. W przypadku, gdy wartość zamówienia Użytkownika jest:
    1. wyższa niż wartość Kuponu: Użytkownik dopłaca różnicę korzystając z jednej z w/w metod płatności
    2. niższa niż wartość Kuponu: Właściciel nie zwraca różnicy Użytkownikowi w żadnej formie.
  2. Kwota należności wynikająca z formularza zamówienia Biletu na Wydarzenie powinna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia i otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem.
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przez dostawcę usług płatniczych , w tym za podanie przez Użytkownika kupującego Bilet numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności.
  4. W szczególności za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzonych na stronach internetowych operatora płatności odpowiada operator płatności zgodnie ze swoim regulaminem. Sklep zastrzega, że niektóre sposoby płatności za Bilet mogą być niedostępne w przypadku niektórych Wydarzeń. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności znajduję się na etapie zakupu Bletu. Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności za Bilet, w trybie przewidzianym w niniejszym postanowieniu Regulaminu, ponosi Użytkownik.
 11.  Odpowiedzialność
  1. odpowiedzialność dotycząca Wydarzenia leży wyłącznie po stronie danego Organizatora.
  2. Informacje na temat Wydarzeń, ilości dostępnych biletów, ceny biletu i formy płatności są określane przez Organizatora.
 12.  Koszty Biletu
  1. Ceny biletów na wszystkie wydarzenia w Sklepie są cenami brutto, tj, zawierają należny podatek VAT.
  2. W przypadku każdego Wydarzenia, Sklep podaje informację o całkowitej cenie udziału w Wydarzeniu, jaką obciąży Uczestnika.
  3. Łączny koszt zamówienia Biletu na Wydarzenie może przekroczyć cenę wskazaną na Bilecie. Może się tak wydarzyć w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik wybierze formę płatności za wydarzenie, w przypadku której jego płatność zostanie obciążona dodatkowymi opłatami przez strony trzecie – np. prowizje operatorów kart kredytowych, płatności elektronicznych itp. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zaistnienia w/w sytuacji.
  4. Natychmiast po otrzymaniu płatności od Użytkownika System wysyła do niego potwierdzenie emailowe wraz z Biletem.
 13.  Zwroty
  1. Organizator ma prawo uzależnić realizację danego wydarzenia od minimalnej liczby sprzedanych biletów. W przypadku, gdy minimalna liczba nie zostanie osiągnięta, Sklep każdorazowo:
   1. poinformuje o tym fakcie Użytkownika
   2. zaproponuje mu przeniesienie rezerwacji i wpłaty na inne wydarzenie,
   3. w przypadku odmowy Uczestnika przeniesienia rejestracji – dokona zwrotu wpłaty dokonanej przez Użytkownika bez zbędnej zwłoki.
 14.  Zmiany regulaminu
  1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
  2. W przypadku dokonania zmiany niniejszego regulaminu, Właściciel powiadomi o powyższej zmianie wszystkich Użytkowników systemu. Brak wniesienia sprzeciwu do zmiany przez Użytkownika w ciągu 7 dni od powiadomienia, będzie uznany za akceptację zmienionego Regulaminu.
 15.  Rozwiązanie umowy
  1. Użytkownik może rozwiązać umowę z Właścicielem (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Usunięcie Konta nie jest możliwe w czasie od momentu zgłoszenia udziału w Wydarzeniu do zakończenia rozliczenia wszystkich płatności z nim związanych. Z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszym punkcie umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od zakończenia rozliczenia wydarzenia lub od momentu wypełnienia formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Rozwiązanie umowy nie jest jednoznaczne z zakończeniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Organizatorów.
  2. Sklep ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym lub do zablokowania Konta w przypadku naruszenia przez niego istotnych postanowień niniejszego Regulaminu. Gdy blokada i/lub usunięcie konta Użytkownika w trybie j.w. uniemożliwi mu udziału w kolejnych wydarzeniach, Właściciel Serwisu nie ma obowiązku zwracania Użytkownikowi wpłat za te Wydarzenia.
 16.  Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez System.
  2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres kontaktowy Właściciela Sklepu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Systemie (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Właściciel zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.
  6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.